>> Formalności
Aby ślub był ważny, sama decyzja nie wystarczy. To niestety także szereg formalności, które są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego. Do tego celu należy zebrać też w zgrabną całość odpowiednie dokumenty.
Z drugiej jednak strony może nie jest to takie złe doświadczenie, gdyż wspólne „kłopoty” umacniają związki, pokazują również, jak wspólnie potrafimy radzić sobie z napotykającymi nas problemami. Sterta dokumentów nadaje również większej ważności zawieranemu właśnie związkowi. To na tym etapie możemy przekonać się, jak ważną podjęliśmy życiową decyzję.
Często jest to też pierwsza próba charakterów przyszłych małżonków. W tym momencie wychodzi na jaw umiejętność dzielenia się obowiązkami, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, i tym podobne „przyjemności”.
Przestańmy się jednak pocieszać i przejdźmy do konkretów. Formalności, jakich musimy dopełnić w dużej mierze zależą od tego, jaki rodzaj ślubu wybraliśmy, tzn. czy będzie to ślub cywilny, czy konkordatowy. Poniżej postaramy się to jak najkonkretniej to opisać.

 Ślub cywilny


Aby Wasz związek był ważny pod względem prawnym, należy wziąć Ślub Cywilny. Można tego dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w mieście jednego z narzeczonych. W tym celu musicie zgłosić się osobiście na 31 dni przed planowaną uroczystością z wymaganymi dokumentami tj.:

Panna / Kawaler

 • odpisem skróconym aktu urodzenia;
 • dowodem osobistym do wglądu.
Wdowa / Wdowiec
 • odpisem skróconym aktu urodzenia;
 • odpisem skróconym aktu zgonu współmałżonka;
 • dowodem osobistym do wglądu.
Rozwódka / Rozwodnik
 • odpisem skróconym aktu urodzenia;
 • odpisem skróconym aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencją rozwodu;
 • dowodem osobistym do wglądu.
Kobieta pomiędzy szesnastym a osiemnastym rokiem życia
 • odpisem skróconym aktu urodzenia;
 • pisemnym zapewnieniem o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa;
 • postanowieniem sądu rodzinnego zezwalającym na zawarcie małżeństwa.
Cudzoziemka / Cudzoziemiec
 • odpisem aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym oczywiście przez tłumacza przysięgłego;
 • postanowieniem sądu rodzinnego zezwalającym na zawarcie małżeństwa;
 • paszportem do wglądu;
 • zaświadczeniem o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydanym przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowieniem sądu rejonowego zwalniającym od konieczności przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej;
 • ważną wizą lub innym dokumentem uprawniającym do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych.
Przybliżone koszty
 • opłata skarbowa 80 zł;
 • odpis skrócony 15 zł;
 • odpis zupełny 20 zł;
 • decyzja o przyspieszeniu terminu 20 zł (plus opłata skarbowa za druk podania 1,50 zł).

Polacy mogą zawierać związek małżeński w polskiej placówce dyplomatycznej w dowolnym kraju na świecie. W tym celu należy zgromadzić następujące dokumenty:
 • zupełne odpisy aktów urodzenia;
 • pisemne zapewnienia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego.
Od złożenia powyższych dokumentów do daty ślubu musi upłynąć ok. 30 dni, dlatego też warto odpowiednio wcześniej ustalić datę ślubu i przebieg całej uroczystości.

Istnieje również możliwość zawarcia związku małżeńskiego przez obywatela polskiego z cudzoziemcem za granicą. W celu uzyskania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, wymagane są następujące dokumenty:
 • „Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą”;
 • plus dokumenty wymagane przy zawieraniu związku małżeńskiego w Polsce.
Ślub przez pełnomocnika

Może się to wydawać dziwne ale istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego bez osobistego udziału w uroczystości. Odbywa się to w specjalnych okolicznościach, na które zgodę wyraża sąd.
Wymagane dokumenty:
 • prawomocne postanowienie Sądu Rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika;
 • pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem potwierdzonym notarialnie.

Ślub konkordatowy


W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu oraz po uchwaleniu zmian w polskim ustawodawstwie zaistniała możliwość zawierania małżeństwa konkordatowego, tzn. małżeństwa kanonicznego. W związku z tym dwie oddzielne ceremonie jedna w kościele a druga w Urzędzie Stanu Cywilnego nie są już konieczne. Ślub najlepiej wziąć w parafii jednego z narzeczonych, gdyż wymaga to mniejszej ilości formalności (np. dodatkowej zgody z parafii).

Dokumenty wymagane w Urzędzie Stanu Cywilnego

 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • dowód osobisty do wglądu;
 • (gdy jedno z narzeczonych to wdowa lub wdowiec dodatkowo wymagany jest odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka).
Dokumenty wymagane w parafii
 • dowód osobisty;
 • świadectwo chrztu oraz świadectwo bierzmowania obydwojga narzeczonych pobrane z parafii, w których zostali ochrzczeni;
 • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego (w trzech egzemplarzach).
W/w dokumenty należy złożyć w kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem ślubu. Na ich podstawie urzędnik kościelny sporządzi „protokół przedślubny” oraz formularz zapowiedzi dla narzeczonej i narzeczonego. W przypadku gdy narzeczeni należą do innych parafii, jeden z formularzy trzeba dostarczyć do parafii gdzie będzie się odbywała ceremonia.
Czas trwania zapowiedzi to od 2 do 4 tygodni. W tym czasie dobrze jest też rozpocząć nauki przedmałżeńskie, które trwają od 7 do 10 tygodni. W tym czasie należy również przystąpić do pierwszej spowiedzi świętej.

Tydzień przed ślubem dostarczamy do parafii resztę wymaganych dokumentów tj.:
 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i odbyciu spotkań w poradni rodzinnej;
 • zaświadczenie o wywieszeniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych. Dokument o zapowiedziach wystawia parafia Panny Młodej;
 • zaświadczenie o odbyciu przez narzeczonych dwóch spowiedzi.
W zależności od parafii w przeddzień lub w dniu ceremonii należy udać się wraz ze świadkami do kancelarii parafialnej w celu podpisania „aktu ślubu” (podstawy do sporządzenia aktu małżeństwa).
Urzędnik kościelny w ciągu pięciu dni przesyła stosowne dokumenty do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego.
Skrócony akt małżeństwa (trzy egzemplarze) można odebrać dwa tygodnie po ślubie.

Przybliżone koszty:
 • opłata skarbowa 80 zł;
 • opłata za podanie do ślubu konkordatowego 5 zł;
 • odpis skrócony 15 zł;
 • odpis zupełny 20 zł;
 • decyzja o przyspieszeniu terminu 20 zł (plus opłata skarbowa za druk podania 1,50 zł);
 • opłaty kościelne „co łaska”.

Ślub mieszany


Istnieje możliwość zawierania związku małżeńskiego przez dwie osoby różnych wyznań. W Kościele Rzymskokatolickim zawierając ślub z osobą innego wyznania ale ochrzczoną należy otrzymać zgodę biskupa diecezji, na której terenie mieszka osoba ochrzczona.

Jak to zaplanować:
1. Najlepiej od razu po ustaleniu daty ślubu (nawet pół roku wcześniej) zarezerwować termin w parafii oraz zacząć chodzić na kurs przedmałżeński, który trwa 10 tygodni (w zasadzie wszystkie nauki należy odbywać w jednej parafii).
2. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zamierzonym terminem ślubu z następującymi dokumentami:
- aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) świadectwa chrztu (z parafii chrztu) z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej nie ma, trzeba takie świadectwo uzyskać w parafii bierzmowania);
- dokumenty poświadczające ukończenie lub uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim;
- dowody osobiste;
- świadectwo nauki religii.
3. Na podstawie tych dokumentów spisuje się protokół przedmałżeński oraz zapowiedzi, które wygłaszane są w parafii narzeczonego i narzeczonej. Osoba będąca spoza parafii, gdzie załatwiane są formalności musi dostarczyć prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii.
4. Narzeczeni przystępują do sakramentu pokuty, zaznaczając przy konfesjonale, że jest to spowiedź przedślubna, aby uzyskać od księdza podpis na specjalnym formularzu.
5. Po wygłoszeniu zapowiedzi narzeczeni dostarczają do kancelarii
- zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi.
- aktualne zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (wydawane jest w trzech egzemplarzach i traci ważność po upływie 3 miesięcy od daty wystawienia). Należy je uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. W tym celu należy dostarczyć do tego urzędu wszystkie dokumenty, jakie konieczne są przy ślubie cywilnym. Tam narzeczeni podpisują oświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego oraz oświadczenie o wyborze nazwiska małżonków i dzieci.
6. Tydzień przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii wraz ze świadkami (osoby pełnoletnie, mające zdolność podejmowania czynności prawnych), w celu spisania aktu ślubu. Jeśli świadkowie nie mogą stawić się osobiście lub parafia tego nie wymaga, narzeczeni muszą znać ich imiona, nazwiska, wiek i adresy.
7. Dzień przed ślubem narzeczeni ponownie przystępują do sakramentu pokuty.
8. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki potwierdzające odbytą spowiedź.
9. Przed ceremonią ślubną młodzi i świadkowie składają podpisy na zaświadczeniu o zawarciu małżeństwa, które ksiądz przekazuje nowożeńcom po zakończeniu uroczystości.
10. W ciągu 5 dni od daty zawarcia ślubu, o akcie tym zostaje powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam sporządzany jest akt ślubu. Nosi on datę celebracji ślubu w kościele.

W Kościele Prawosławnym.
Przygotowania do ślubu należy rozpocząć około miesiąca przed uroczystością. Śluby odbywają się zwykle w niedzielę. Nie ma nauk przedmałżeńskich, ale narzeczeni odbywają przynajmniej dwie rozmowy z księdzem. Gdy jedno z narzeczonych jest innego wyznania, spotkań może być więcej. Dokumenty, które należy złożyć w cerkwi, to świadectwo chrztu świętego oraz zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
Najpóźniej tydzień przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi, po której otrzymuje się tzw. świadectwo przedślubne. Należy je złożyć w parafii, w której odbędzie się ślub. Zapowiedzi ogłaszane są równocześnie w parafiach obu narzeczonych przez trzy niedziele. Nie dopuszcza się małżeństwa z osobami nie ochrzczonymi. Ofiara składana z okazji ślubu jest dobrowolna, lecz zwyczajowo wynosi od 200 do 500 zł. Należy ponadto opłacić chór (koszt około 200 do 500 zł). Świadkami muszą być osoby wyznania prawosławnego.

W Kościele Anglikańskim:
Wymagane jest zaświadczenie o zawarciu ślubu cywilnego. Jedno z narzeczonych powinno być parafianinem i mieć świadectwo chrztu.
Raz w tygodniu przez okres 1 miesiąca należy spotykać się na rozmowach z księdzem. Świadkowie nie muszą być wyznania anglikańskiego. Za ślub ustalona jest opłata w wysokości około 300 zł.

W Kościele Ewangelicko-Reformowanym:
Jedno z narzeczonych musi być członkiem Kościoła i mieć świadectwo chrztu. Do ślubu kościelnego z prawami cywilnymi potrzebne jest zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Jeśli ma się odbyć tylko ślub kościelny, należy złożyć zaświadczenie o zawarciu małżeństwa z USC.
Rozmowy przygotowujące do ślubu prowadzone są indywidualnie. Uroczystość może się odbyć po trzech tygodniach od złożenia dokumentów, gdyż od tej pory co niedziela ogłaszane są zapowiedzi. Świadkowie ceremonii nie muszą .być członkami Kościoła. Nie ma ustalonych opłat składa się dobrowolna ofiarę.

W Kościele Ewangelicko-Metodystycznym:
Młodzi nie muszą uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich, odbywają się zaś indywidualne rozmowy narzeczonych z pastorem. By wziąć ślub kościelny ze skutkiem cywilnym, należy złożyć zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Konieczne jest przedstawienie świadectwa chrztu.
Małżeństwa nie może zawrzeć osoba nie ochrzczona. Od chwili złożenia dokumentów, przez 4 tygodnie, co niedziela ogłaszane są zapowiedzi. Świadkami uroczystości powinni być pełnoletni chrześcijanie.
Koszt uroczystości sprowadza się do złożenia dobrowolnej ofiary.

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim:
Narzeczeni nie muszą uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich, prowadzone są z nimi indywidualne rozmowy. By zawrzeć ślub ze skutkiem cywilnym, potrzebne jest zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Należy również złożyć świadectwo chrztu.
Jedno z narzeczonych powinno należeć do parafii, w której odbędzie się ślub. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte z osobą innego wyznania, szczegóły ustala się bezpośrednio z kapłanem. Świadkowie ceremonii ślubnej muszą być osobami ochrzczonymi. Koszty uroczystości ślubnej sprowadzają się do złożenia dobrowolnej ofiary.


źródło: niezapomnianyslub.pl 

 

 

 
Okienkko logowania nie jest wyświetlane, ponieważ dodatek "Ukryte strony" nie został aktywowany na tej stronie
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
 


 
 
Władysławowo-noclegi Asia Krepel - wizaz Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja